Company

บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546 จากประสบการณ์ทางด้านการเพิ่มผลผลิตงานอุตสาหกรรมการผลิตกว่า 10 ปีที่ดำเนินธุรกิจ ในด้านการให้คำปรึกษา, เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าชั้นนำมาตรฐานโลกจากประเทศยุโรปเป็นหลักบริษัทมุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากยี่ห้อชั้นนำที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นพิเศษโดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันการผลิตต้องการ ความเที่ยงตรงสูง, ความเร็วในการผลิต , ความกดดันเรื่องต้นทุนการผลิต, การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ตลอดจนถึงระบบการผลิตอัตโนมัติที่มีแขนกล, หุ่นยนต์ ในสายการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจผู้ผลิตเองดังนั้นบริษัทฯผู้ผลิต ต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะในแต่ละด้าน (EXPERTISE) และพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน โดยมีผู้ประสานเทคนิคการผลิต นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีที่สุดและเพื่อประโยชน์สูงสุด Integrated Intelligence

Strategies

กลยุทธ์และนโยบาย
- นวัตกรรมการผลิต จากผู้ชำนาญเฉพาะด้าน
- พัฒนาความสัมพันธ์ และเข้าใจความต้องการ ของแต่ละอุตสาหกรรม
- ประสานเทคนิคการผลิต นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ผลิต
- มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและพนักงานของเรา
- ต่อต้านการคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ

Vision

วิสัยทัศน์ เริ่มจากการตั้งคำถาม
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคืออะไร และเราทำสิ่งใดได้ดี มีความรักทุ่มเทในสิ่งเหล่านั้น และช่วยให้แนวคิดดีๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือช่วยพัฒนาและปรับปรุงการผลิต ให้มีคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น จากความต้องการและแนวคิดที่หลากหลายของแต่ละอุตสาหกรรม ผนวกกับประสบการณ์ของเรา นำมาซึ่ง การบูรณาการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทฯเป็นผู้ประสานเทคนิคการผลิต นวัตกรรมของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะเผชิญกับความท้าทาย ในอนาคต ไปพร้อมๆกัน