CoBot

จากหุ่นยนต์ที่ทดแทนแรงงานคนจนกระทั่งหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกัน ดั่งเพื่อนร่วมงาน ระบบการ ผลิตอัตโนมัติ ด้วยหุ่นยนต์กำลังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ที่ท้าทายการเปลี่ยนการผลิตอย่างสิ้นเชิง เมื่อไหร่ก็ตาม การลงทุนที่ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (UnMan Production)ไม่สามารถคุ้มค่าการ ลงทุนและไม่ผ่านการประเมินการเป็นไปได้ในการลงทุน และ/หรือมีระยะเวลาคืนทุน เกินกว่าที่ตั้งงบ ประมาณไว้ การแบ่งงานส่วนดังกล่าวงออกมาโดยที่ให้หุ่นยนต์กับมนุษย์ทำงานร่วมกัน เช่น หุ่นยนต์ มีการร่วมการทำงานที่ยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก , พิ้นที่อันตรายและต้องการความแม่นยำสูง ชดเชย ขีดจำกัดของมนุษย์ เป็นผู้ช่วยให้มนุษย์ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน มนุษย์กับหุ่นยนต์ ทำงานร่วมกัน ใกล้ชิดกัน มีความปลอดภัยเป็นมิตรและจำนวน หุ่นยนต์ผู้ช่วยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะในการประกอบชิ้นส่วน